Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

Judikatura

 Zastoupení při daňové kontrole

Správce daně zahájil u společnosti daňovou kontrolu bez přítomnosti jejího zplnomocněného zástupce. Zástupce nebyl vyrozuměn ani o dalších jednáních.

Dle NSS lze k omezení práva na právní pomoc garantovaného v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod v daňovém řízení přistoupit pouze za splnění podmínek § 10 odst. 4 daňového řádu, tj. pouze v „nutném případě“. V podmínkách daňové kontroly se jedná o případy, kdy by prodleva spojená se zajištěním účasti zástupce zmařila faktické provedení zamýšleného úkonu nebo jeho účel. To může dle NSS nastat v případě neodkladných a neopakovatelných úkonů.
V daném případě nemohl nedostatek zmocnění ke všem kontrolovaným daním ospravedlnit skutečnost, že zástupce nebyl o jednáních, která se týkala i těchto daní opakovaně vyrozuměn. Obdobně ani vzdálenost sídla zástupce od místa konání daňové kontroly nemůže sama o sobě bránit včasnému vyrozumění zástupce o zamýšleném ústním jednání a nemůže být tedy důvodem pro přímé jednání s daňovým subjektem v režimu „nutného případu“. 
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.05.2010, č.j. 8 Aps 1/2009-159)

                                 
                           


 

ezittegy20