Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaUrčitost výzvy správce daně

Ustanovená § 43 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků představuje jednu z možností kontroly plnění povinností daňového subjektu. Tato kontrola však může probíhat pouze za určitých podmínek.

Takovou podmínkou je pochybnost o správnosti, průkaznosti či úplnosti daňového prohlášení nebo o pravdivosti údajů v tomto prohlášení uvedených. V materiálním právním státě, v němž je vyloučena libovůle orgánů veřejné moci, musí být existence pochybnosti opřena o skutkové důvody, tj. o důvody objektivně existující a nespočívající toliko v úsudku a vůli příslušných pracovníků správce daně. Jen tak - tedy ověřením existence a povahy těchto skutkových důvodů - je možno zaručit přezkoumatelnost toho, zda příslušný správce daně skutečně pochybnost o tvrzeních daňového subjektu měl, anebo zda ji neměl a požadoval na daňovém subjektu vysvětlení a prokazování jím tvrzených skutečností toliko na základě zákonem nedovoleného náhodného výběru či dokonce na základě z libovůle vycházejícího či jinak mimo zákonná kritéria se pohybujícího úsudku pracovníka správce daně. Pochybnost ovšem nemusí být jistotou, stačí jen důvodné podezření.

Svou pochybnost musí správce daně daňovému subjektu rovněž sdělit, a to dostatečně konkrétním, jednoznačným, srozumitelným a o skutkové důvody opřeným způsobem. Ve svém sdělení správce daně zároveň musí uvést, jakým způsobem mají být tyto pochybnosti vyvráceny. Nepostačí proto, vyzve-li správce daně daňový subjekt toliko k tomu, aby vysvětlil údaje na určitém řádku či řádcích daňového přiznání - taková výzva totiž postrádá uvedení pochybností, které správce daně ve vztahu k daňové povinnosti daňového subjektu chová.

(Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 110/2007 ze dne 8.7.2008)

<< Zpět


                                 
                           


 

ezittegy20