Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaDPH u manka na zásobách

Žalobkyni v řešeném případě vzniklo manko na zásobách, a protože neprokázala důvod jeho vzniku, byla jí správcem daně doměřena daň z přidané hodnoty za chybějící zboží, u nějž byl uplatněn nárok na odpočet daně a bylo použito za pro účely nesouvisející s podnikáním žalobkyně.

Nejvyšší správní soud v této věci přisvědčil správci daně. Manko je každý zjištěný záporný inventarizační rozdíl. Podle dosavadní judikatury se manko vzniklé odcizením nebo zničením zboží nepovažuje za zdanitelné plnění. Podle evropské judikatury navíc nelze vyměřit DPH, je-li záporný inventarizační rozdíl připsán k náhradě příslušným zaměstnancům na základě dohody o hmotné odpovědnosti. Pokud však žalobkyně neprokázala, že jde o některý z těchto případů, je nutné dané zboží považovat za užité pro účely nesouvisející s jejím podnikáním. Z dřívějšího rozsudku Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 2 Afs 29/2005) sice vyplývá, že DPH lze doměřit jen z části manka přesahující obvyklou výši manka, tato úprava se však vztahuje pouze na případy, kdy manko vzniklo na zásobách určených pro další výrobu a daňový subjekt vydal směrnici stanovící obvyklou výši manka. Ani domněnku žalobkyně, že by bylo možné zohlednit průměrné manko za předchozí roky, nelze v daném případě použít.

(Z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 51/2009 z 2.9.2009)

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20