Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaPovinná aplikace evropských směrnic

Daňový subjekt podal daňové přiznání k DPH omylem na daň ve výši základní sazby daně, ačkoli byl oprávněn uplatnit sazbu sníženou. Poté podal dodatečné daňové přiznání na tuto nižší daňovou povinnost. Příslušné finanční ředitelství toto podání ovšem zamítlo s odkazem na tehdy platné znění zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého nebylo možné provést opravu výše daně, měla-li být odvedena dle nižší sazby. Rozhodnutí finančního ředitelství bylo zrušeno správním soudem, na základě čehož podal daňový subjekt žádost o přiznání úroku ze zaviněného přeplatku, která mu však byla opět zamítnuta.

Nejvyšší správní soud tedy řešil otázku, zda je namístě úrok ve prospěch daňového subjektu přiznat či nikoli. Z konstantní evropské judikatury je zřejmé, že národní daňové orgány musí vždy postupovat v souladu s komunitárním právem, a to i tehdy, pokud je s ním vnitrostátní úprava v rozporu. Pokud tedy evropská směrnice připouští možnost vrácení bezdůvodně naúčtované daně, nelze rozhodnout v neprospěch daňového subjektu proto, že byla tato směrnice chybně implementována, a české právo tudíž tuto opravu zakazuje.

Pro přiznání úroku z přeplatku na dani je podle zákona o správě daní a poplatků rozhodné, zda vznik přeplatku zavinil správce daně. NSS při interpretaci pojmu „zavinění správce daně“ odkázal na svou předchozí judikaturu (rozsudek č. j. 7 Afs 140/2005-55), která tento pojem vykládá jako „pochybení správce daně“.

Správce daně není odpovědný za nesprávnou implementaci evropské směrnice, je však odpovědný za svůj nesprávný výklad vnitrostátních předpisů s ohledem na zmíněnou evropskou úpravu. Neumožňoval-li zákon o dani z přidané hodnoty procesní postup, v důsledku něhož by bylo lze dosáhnout vybrání daně v zákonné výši, bylo namístě přistoupit k postupu v souladu s komunitárním právem. Pokud tak správce daně neučinil, byl jeho postup chybný a daňový subjekt má na úrok z přeplatku nárok.

(Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 53/2009 ze dne 13.11.2009)

 

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20